Bankové  rezervy a ponuka peňazí.

Vzťah medzi bankovými rezervami a ponukou peňazí je vo veľkej miere zle chápaný. Niektorí analytici veria, že Fed určuje ponuku peňazí vykonávaním kontroly nad rezervami amerického bankového systému ale ako vysvetlíme, takýto pohľad je správny len čiastočne. Iní analytici veria, že ak nie sú komerčné banky spoločne schopné alebo ochotné požičať tak Fed nebude schopný navýšiť ponuku peňazí naprieč celou ekonomikou bez ohľadu na to ako navýši bankové rezervy. Ako ďalej vysvetlíme, tento pohľad je absolútne nesprávny.

Čo sa týka vzťahu medzi americkými bankovými rezervami a ponukou peňazí, obdobie od roku 1990 môže byť rozdelené na dve: september 2008 a ďalej a všetko pred septembrom 2008. Od začiatku 90. rokov 20 stor. až do augusta 2008 (vrátane), nemali zmeny v bankových rezervách takmer žiadny vplyv na ponuku peňazí. Zdôrazňujeme to, lebo počas tohto obdobia došlo k veľkým výkyvom úrovne rastu ponuky peňazí a masívnemu čistému nárastu ponuky peňazí naprieč celou ekonomikou a napriek tomu sa celkový objem bankového systému takmer nepohol (bankové rezervy dosahovali v auguste 1991, auguste 1998 a auguste 2008 približne $45 mld.). Avšak od septembra 2008 až doposiaľ sa zmena bankových rezerv tak nabrala na význame, že doslova zmietla všetky ostatné vplyvy na ponuku peňazí. Náhly posun v septembri 2008 je znázornený nižšie.

 

Naše vysvetlenie pre to, čo sa odohralo v americkej monetárnej oblasti od roku 1990 pozostáva z troch častí.Po prvé, zmeny v regulácii zavedené Fed-om na začiatku 90. Rokov efektívne prelomili závislosť medzi bankovými rezervami a bankovými pôžičkami.  Od tohto momentu mohli banky používať praktiky známe aj ako „zmetanie“ aby efektívne umožnili akémukoľvek objemu bankových rezerv podporiť akýkoľvek objem peňazí v depozite. Po druhé, počas boomu v 90. rokoch a začiatkom 21. stor. existoval obrovský dopyt súkromného sektora po pôžičkách, ktorý boli komerčné banky ochotné a schopné uspokojiť napriek faktu, že ich rezervy sa nezvýšili (vďaka prvej časti nášho trojdielneho vysvetlenia , rezervy už neboli limitujúcim faktorom). Výsledkom bol veľký nárast ponuky peňazí poháňaný pôžičkami komerčných bánk. Po tretie, či už to bolo v dôsledku rozšíreného nesúladu bankových bilančných kníh alebo zmeny významného trendu v dopyte súkromného sektora po pôžičkách alebo kombinácie oboch (sme toho názoru, že to bolo kombináciou oboch), kolektívna pôžičková kniha bankového systému sa začala sťahovať v druhej polovici roku 2008. Toto mohlo/malo vyústiť v defláciu, avšak zasiahol Fed a začal vysokým tempom vydávať nové peniaze. V dôsledku spôsobu akým sa Fed zhostil dávkovania peňazí, bankové rezervy (ktoré sa nerátajú medzi ponuku peňazí) a bankové vklady (ktoré sa rátajú medzi ponuku peňazí) boli simultánne navýšené.

V skratke, takmer všetky peniaze vytvorené v USA od začiatku 90. Rokov až do augusta 2008 boli  vytvorené súkromnými bankami, nezávisle od zmien bankových rezerv. Toto, predpokladáme, je dôvod, prečo niektorí analytici vyvodili záver, že USA nevyhnutne musí prejsť defláciou ako náhle stratili súkromné banky ochotu rozširovať svoje pôžičkové knihy alebo boli požičiavajúci si zo súkromného sektora „vypoklonkovaní“. V septembri 2008 sa ale svet zmenil. Od toho momentu bol Fed výlučne zodpovedný za čistý nárast americkej ponuky peňazí.

Dlhodobý trend zmeny na úverovom trhu

Nesúhlasíme s hlavným záverom analytikov, ktorí predpovedajú defláciu americkej ekonomiky, ale náš odhad situácie inflácie/deflácie sa líši tiež od názoru väčšiny analytikov, ktorí predpovedajú ďalšiu infláciu.

Dá sa povedať, že väčšina analytikov presvedčených, že americkú ekonomiku čaká  ešte silnejšia  inflácia, verí, že je len otázkou času kedy sa obnovia dlhodobé stúpajúce trendy pôžičiek komerčných bánk a zadlžovania súkromného sektora. Podľa nášho názoru ale spomenuté dlhodobé trendy skončili v roku 2008 a budúca inflácia bude závislá od vytvárania nových peňazí Fed-om.

Nárast ťarchy dlhu federálnej vlády pravdepodobne zaručí, že objem dlhu naprieč celou ekonomikou bude narastať ale v každom prípade Fed dokázal, bez akýchkoľvek pochybností, že je schopný rozšíriť ponuku peňazí v rýchlom tempe bez ohľadu na to čo sa deje v oblasti dlhu. Faktom je, že zatiaľ čo takmer všetky nové peniaze sú za normálnej situácie požičiavané (normálna, znamená, pre typ monetárneho systému aký funguje teraz), Fed je schopný vytvoriť nové peniaze nezávisle od dopytu po pôžičkách. Môže tak urobiť, lebo je schopný zmonetarizovať čokoľvek.

Dôkaz zmeny dlhodobého trendu na americkom úverovom trhu poskytuje aj nasledujúci graf obnovujúce sa úveru. Úpadok po roku 2008 nevyzerá ako prerušenie dlhodobo stúpajúceho trendu; vyzerá ako začiatok nového dlhodobo klesajúceho trendu.

Zdroj: Speculative Investor

Facebook komentár