Dlhodobé úrokové sadzby sa do roku 2020 zdvojnásobia

Veríme, že výnosy amerických desaťročných vládnych dlhopisov sa počas nasledujúcej dekády zdvojnásobia anakoniec dosiahnu 10% vroku 2020. Táto predpoveď sa zdá pomerne nezmyselná, keďže sa úrokové sadzby nachádzajú na ich najnižších úrovniach, ale svetové zmeny vo finančnom prostredí sa zväčša dejú, keď to účastníci trhu najmenej očakávajú…A toto môže byť presne prípad dlhodobých úrokových sadzieb!
 
Predpoveď je založená na našom demografickom modeli, ktorý môžete vidieť nižšie. Keď sa červená krivka zvyšuje, pomer dôchodcov rastie rýchlejšie ako počet silne sporiacich ľudí, čo spôsobí nárast vládneho dlhu kvôli dodatočnej zdravotnej starostlivosti avýdavkom na dôchodky. Zároveň sa zmení dynamika ponuky adopytu zdrojového kapitálu. Uvedený vzťah vykazuje ohromujúcu koreláciu na úrovni 0,91 od roku 1960.
 
 
Investori do nástrojov s pevným výnosom možno budú musieť vnasledujúcej dekáde čeliť podpriemeným výnosom. Navyše to môže stlačiť trhovú prirážku, čo spôsobí pokles očakávaných výnosov zakcií, ktoré zapríčiní bočný pohyb hlavných indexov vnasledujúcom desaťročí. Išlo by opodobný spôsob ako keď Dow Jones dosiahol 1000 bodov vroku 1966, aby túto psychologickú hranicu prelomil až vroku 1981 po množstve nárastov a poklesov.
 
Krátkodobé úrokové sadzby sa zvýšia do štvrtého štvrťroku 2010. Dlhodobé úrokové sadzby sa už zvýšili, keďže dosiahli svoju najnižšiu úroveň vdecembri 2008. Ďalšia intuitívna otázka znie: Kedy sa potom zvýšia krátkodobé úrokové sadzby? Výnosy amerických trojmesačných vládnych dlhopisov boli vjanuári 2010 stále na slabej úrovni 0,07%.
 
Odpoveď spočíva vjednoduchom pozorovaní: Počas posledných troch dekád sa FED rozhodol zvyšiť základnú úrokovú sadzbu iba keď miera nezamestnanosti spadla zvysokej úrovne. To môžete vidieť na nasledujúcom grafe. Keď sa tak stane, zvyčajne trvá 3 až 12 mesiacov, kým sa úrokové sadzby pohnú nahor.
 
 
Zotavovanie zamestnosti v pohybe
 
Až doteraz sa miera nezamestnanosti znížila o0,3% na 9,7% kjanuáru 2010. Ide oprvý výraznejší pokles od začiatku recesie. Veríme, že najhoršie je za nami azamestnanosť by sa mala zotaviť aspoň štatisticky vroku 2010, ako môžete vidieť na nasledujúcich dvoch mzdových indikátoroch. Okrem toho sme načrtli trajektóriu nášho očakávaného poklesu nezamestnanosti vpredošlom grafe. Predpokladáme nepatrný pokles podobný rokom 2003-2007.
 
 
Ak považujeme tento signál zjanuára 2010 za vrchol miery nezamestnanosti, zo strany FEDu sa dá očakávať jastrabí postoj (reštriktívna monetárna politika za účelom zníženia inflácie – pozn. prekl.) s najväčšou pravdepodobnosťou do štvrého kvartálu 2010. Guvernér FED Ben Bernanke sa na svojom nedávnom vystúpení vyjadril ohľadne zvýšenia úrokových sadzieb na vyššie úrovne, ale zatiaľ nešpecifikoval, kedy plánuje svoju stratégiu zrealizovať.
 
Nižšie na grafe je uvedený jeden znajvýznamnejších predpovedajúcich indikátorov nazvaný World Policy Response (reakcia svetových politík). Tento indikátor zobrazuje reakcie monetárnych politík zvybraných rozvinutých arozvojových krajín, ktoré sú považované za vzorku reprezentujúcu celý svet. Od tretieho kvartálu 2009 tento indiátor zaujal jastrabí postoj azvyšuje významnosť hypotézy, že USA bude onedlho nasledovať zbytok sveta.
 
 
Ekonomické očakávania na rok 2010
 
Moment, odkedy FED zaujme jastrabí postoj, bude snajväčšou pravdepodobnosťou znamenať koniec prvotnej etapy ekonomického cyklu zobrazenej na grafe nižšie. Tento model sa dá veľmi dobre využiť ako nástroj na zistenie súčasnej fázy ekonomického cyklu,taktiež strategickú ataktickú alokáciu aktív avyvažovacie účely.
 
 
Tento rok bude pravdepodobne znamenať koniec prvotnej etapy ekonomického cyklu. Dá sa očakávať rast HDP, zamestnanosti, spotreby azlepšovanie ostatných faktorov. Na druhej strane je možné, že index S&P 500 sa po zbytok roku bude pohybovať vo formácii podobnej tej z konca roku 2004, keďže účastníci na trhoch pozitívne ocenili ekonomické afundamentálne informácie.
 
Očakávania pre akciový trh na rok 2010
 
Vtejto situácii by sa očakávania investorov ohľadne reálnych výnosov mali pohybovať niekde na úrovni ±5% p.a. Vtomto trhovom prostredí už nebude možné zarobiť peniaze rýchlo ajednoducho. Veríme však, že starostlivý výber titulov založený na oceňovacích modeloch môže poskytnúť oporu pre rozumných investorov. Netreba však zanedbávať dividendy zakcií kvalitných spoločností, keďže môžu signifikantne ovplyvniť výnos celého portfólia.
 
 
Zdroj:  EMphase Finance

Facebook komentár