Podmienky používania

Všetky materiály umiestnené na týchto internetových stránkach slúžia iba pre informačné účely a pri ich tvorbe bolo postupované s vynaložením zodpovedajúcej starostlivosti. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na materiály zverejňované na internetových stránkach v súlade so zmluvami uzavretými medzi subjektmi spoločnosti vlastniacej tieto stránky a ich klientami. Informácie uverejnené na internetových stránkach nemajú charakter právnych, daňových či investičných odporúčaní, analýz alebo návrhov a ponúk ku kúpe či predaju finančných nástrojov. Investičné odporúčania, ktoré sú takto označené, sú iba informatívne a nezáväzné a clastník stránky v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne v súvislosti s nimi. Spoločnosť vlatniaca túto stránku si vyhradzuje právo na zmenu akýchkoľvek materiálov zverejnených na internetových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastník tejto stránky nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok, nezodpovedá za akúkoľvek priamu a nepriamu škodu vzniknutú v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok a ich obsahu a ďalej nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú z dôvodu ich čiastočnej či úplnej nefunkčnosti či nemožnosti pripojenia k internetovým stránkam. Využitie akýchkoľvek informácií na internetových stránkach je výlučne vecou uváženia a zodpovednosti daného užívateľa.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť vlatniaca tento portál nezodpovedá za správnosť prekladov obsahu internetových stránok, aj keď jej členovia usilujú o čo najlepšiu presnosť prekladaných materiálov.

Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich uverejnenia na internetových stránkach. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto internetové stránky a viac ich nepoužívajte.