Môžete byť medzi tými investormi, ktorí mali príležitosť kúpiť začiatkom milénia lacné zlato, ale nevyužili ju. Môžete byť tiež ochotní urobiť tak s istým váhaním v bežných cenách, zatiaľ čo túžite po “protikrachovom poistení”, ktorú predstavuje.

Avšak, mali by ste si byť vedomí toho, že žltý kov je stále cenený ako rezervné aktívum, ktoré bude mať tendenciu tlačiť cenu nahor, nezávisle na všetkých ostatných faktoroch. Vzhľadom k novým predpisom, tiež v budúcnosti môžete mať ponuky od finančných inštitúcií a niektorých bánk na jeho získanie.

Po prvé: vráťme sa o krok späť, aspoň po krokoch centrálnych bánk voči zlatu. Faktom je, že sa výrazne zmenili. Centrálne banky, ktoré predávali zlato po desiatky rokov, sa stali, ako povedal samotný World Gold Council (Svetová rada pre zlato) – po “prvý krát po 21 rokoch”,– kupujúci s najlepším ziskom v roku 2010, t.j. celkové nimi nakúpené množstvo prekročilo množstvo predané.

Takže zatiaľ čo centrálne banky zabezpečovali zdroje dodávok zlata v priemere 400-500 tonami ročne medzi rokmi 1989 a 2007, aj teraz uspokojujú rastúci dopyt v rovnakom pomere. Ak sa bude tento trend nabaľovať v dôsledku súčasnej krízy, cena zlata by sa čoskoro stala nedostupnou pre individuálnych investorov.

Ale centrálne banky nie sú jediné. K dispozícii je tiež obnovený záujem o zlato ako o bezpečné a vysoko likvidné aktívum, a to z dvoch dôvodov:

Po prvé, je fyzické zlato stále akceptované – a preto vyhľadávané – ako istota v prípadoch, napríklad pri výzve na dodatočné vyrovnanie alebo pri pôžičkách s cennými papiermi. Rastie počet klíringových spoločností – napríklad CME Group (vrátane pobočky v Európe), ICE Europe alebo LCH Clearnet Group – ale aj bánk, ako je JP Morgan, ktoré akceptujú fyzické zlato ako svoje záruky.

K tomu aj ochota orgánov verejnej moci – v súlade stretnutí G20 v rokoch 2009-2010 – na reguláciu OTC trhu s derivátmi, vrátane oprávnených zabezpečení, by mali prijať trhoví sprostredkovatelia a centrálne protistrany. Tak napríklad, nové nariadenie EÚ o trhovej infraštruktúre prijaté vlani v lete výslovne uvádza fyzické zlato medzi oprávnené typy “vysoko likvidných záruk s minimálnym úverovým a trhovým rizikom,” vedľa hotovosti alebo štátnych dlhopisov. Tieto plány prichádzajú do platnosti v lete roku 2013 a toto nariadenie môže mať jasný býčí vplyv na ceny zlata v dlhšom časovom horizonte.

Po druhé: obchodné banky by mohli byť zdrojom ďalšieho dopytu po žltom kove, snažiac sa v dôsledku zložitého nariadenia vykonať regulačný rámec tzv. “Basel III”.

Okrem iného, tento rámec zavádza nové kritériá, ako sú pomery likvidity pokrytia, či vyžadovanie, aby banky držali určitý vysoko likvidný majetok, čo by malo pravdepodobne slúžiť ako nárazník v prípade krízy likvidity.

V dlhej histórii bolo zlato s jeho vysokou likviditou (aj počas vojnových časov) vždy ako bezpečný prístav. Pôvodne nebolo zahrnuté ako súčasť týchto aktív v Basel III, ani v legislatívnom balíčku navrhnutým Bruselom určenom na vykonávanie v EÚ. Európsky úrad pre bankovníctvo, Európsky úrad pre cenné papiere a trhy, a Európska centrálna banka má najneskôr do 30.júna 2013 odovzdať Komisii správu, ktorá definuje, ktoré aktíva by mali byť považované, v ich byrokratického žargónu, za ” likviditu a kvalitu vysokú a extrémne vysokú.”

Upravený návrh Európskeho parlamentu a Rady EÚ v tomto ohľade výslovne uvádza, , že “musia byť posúdené, či zlato alebo iné vysoko likvidné komodity (…) môžu byť považované za” ako také likvidné aktíva.

Rozpravy v Parlamente o legislatívnom balíku stále prebiehajú, a výsledok hlasovania sa očakáva pred koncom roka (so vstupom do platnosti v roku 2015). Ale ak nakoniec bude zlato zahrnuté v prijatom nariadení, bude to znamenať, že v najbližších niekoľkých rokoch, budú komerčné banky nútené kupovať zlato len pre splnenie svojich zákonných požiadaviek likvidity.

Ak ste doteraz nekúpili “protikrachové poistenie”, ale ste ochotní to urobiť, mali by ste pozorne sledovať tento regulačný vývoj a konať skôr, než sa stane plne účinný.

Ak si myslíte, že súčasná cena zlata je príliš vysoká, vyčkajte čo sa stane, keď sa obchodné banky začnú ponáhľať kúpiť ho tiež.

Preložil: Peter Makyš

Zdroj: EuroPacific

Facebook komentár