Množstvo, trhová kapitalizácia a meny jednotlivých zložiek HUI, XAU, GDX, XGD a CDNX indexov sa značne líšia v každom z nich, a preto každý z týchto indexov ponúka iný obraz toho, čo sa skutočne deje na trhoch drahých kovov. Tento článok analyzuje skladbu každého indexu a odhaľuje na čo je zameraný a čím môže byť ovplyvnený, aby zodpovedal otázku položenú v nadpise.

Index HUI

AMEX Gold BUGS (koš nehedgovaných zlatých akcií) Index (HUI) je dolárom meraný index 16tich spoločností v sektore ťažby zlata s rôznou trhovou kapitalizáciou (veľké tvoria 80% indexu a stredne veľké 19,5%), ktoré nehedgovali svoje zlato dlhšie ako na 1,5 roka. Tri najväčšie spoločnosti majú 41%-nú váhu v indexe a ostatné tvoria 4-5% každá. Aktuálne informácie tu

Index XAU

The Philadelphia Gold and Silver Sector Index (XAU) obsahuje 16 spoločností s veľkou (83% z indexu) a strednou (15% na indexe) kapitalizáciou zameraných na ťažbu zlata, striebra a medi. Tri najväčšie spoločnosti (podobne ako v HUI) sa podieľajú 51% na váhe indexu. Tým je XAU tendenčný smerom k veľkým spoločnostiam. Aktuálne informácie tu.

SPTGD (XGD) Index

S&P/TSX Global Gold Index (SPTGD) zahŕňa 64 spoločností s meniacou sa trhovou kapitalizáciou (78% tvoria veľké spoločnosti; 19% stredne veľké firmy), ktoré sa zúčastňujú na ťažbe drahých kovov (hlavne zlata). Tri najväčšie spoločnosti dominujú indexu so 42%-nou váhou. Zástupcom indexu je XGD, ktorý je obchodovaný v kanadských dolároch na Toronto Stock Exchange. Preto jeho slabinou sú menové vplyvy, čo bude viac vysvetlené ďalej. Aktuálne informácie tu a tu.

Index GDM (GDX)

NYSE Arca Gold Miners Index (GDM), reprezentovaný GDX etf, je index 30tich spoločností s rôznou trhovou kapitalizáciou (72% veľké spoločnosti; 22% stredné), angažujúcich sa primárne v ťažbe zlata a striebra. Opäť mu dominujú tri najväčšie spoločnosti (tvoriace 30% z jeho váhy), ale oveľa menej ako je to v prípade HUI (41%), XAU (51%) alebo XGD (42%). Preto je GDM/GDX orientovaný na stredne veľké spoločnosti. Aktuálne informácie tu.

Index CDNX

S&P/TSX Venture Composition Index (CDNX) pozostáva z 558ich trhovou kapitalizáciou mikro spoločností, z ktorých 44% je zameraných na prvé etapy v objavovaní, budovaní a/alebo ťažbe ložísk drahých kovov a 18% v prieskume ložísk ropy a zemného plynu. Je jediným indexom, ktorý nám dovoľuje nahliadnuť do cenových trendov výhradne mikro kapitalizovaných spoločností (99,4%). Je sledovaný v kanadských dolároch a preto môže, podobne ako XGD, zahŕňať menové vplyvy. Aktuálne informácie tu.

Ako najlepšie aplikovať rôzne koeficienty zlata/zlatých akcií

Koeficienty zlato/HUI, zlato/XAU a zlato/GDX 

Tieto koeficienty krátia dennú uzatváranú cenu zlata, dennou uzatváranou hodnotou daného indexu, a ak sú zobrazené grafom za určité časové obdobie, poskytujú vynikajúcu prezentáciu relatívneho posilnenia alebo oslabenia medzi týmito dvomi premennými. Hovorí sa, že existujú významné rozdiely medzi týmito koeficientami, a sú to nasledovné:

a) pomer Gold/XAU upozorňuje na to čo sa deje primárne s veľkými producentmi;
b) pomer Gold/HUI zdôrazňuje vývoj v súvislosti s veľkými a strednými spoločnosťami;
c) pomer Gold/GDX akcentuje najmä čo sa deje vo vzťahu s producentmi so strednou kapitalizáciou

zlato/XGD a zlato/CDNX koeficienty 

Tieto 2 koeficienty na druhú stranu porovnávajú zlato denominované v amerických dolároch s akciami denominovanými v kanadských dolároch. Tým môžu byť výsledky skreslené váhou jednej meny voči druhej, a teda by nemali byť používané ak analyzujete trendy medzi ich jednotlivými akciami a zlatom.

(na zostavenie vášho vlastného grafu koeficientu zlata/zlatých akcií kliknite na www.stockcharts.com a napíšte $GOLD:$HUI, $GOLD:$XAU atď., a časové obdobie, ktoré chcete preskúmať).

Koeficient CDNX/XGD 

Aby sme rozpoznali vývoj makro trendov medzi veľkými/strednými producentmi a mikro/nano prieskumníkmi cenných kovov (začiatočníkmi v odvetví), bližší pohľad nám môže poskytnúť pomer indexov CDNX/XGD, ktoré okrem toho, že znázorňujú oba tieto konce reťazca, sú oba rovnako oceňované v kanadských dolároch.

Ako už bolo spomenuté, XGD index sleduje výkonnosť 64 veľkých, stredných a malých spoločností a CDNX 558-ich mikro spoločností. Porovnávanie odchýliek každého z indexov voči druhému je ideálnym spôsobom ako určiť, či vývojové trendy rovnako zasahujú akcie všetkých ťažobných spoločností vo všeobecnosti, alebo len sektor veľkých, stredných a malých spoločností, resp. naopak len mikro spoločnosti rizikového kapitálu.

Porovnanie CDNX voči XGD je lepšie ako ktorýkoľvek iný koeficient v ťažobnom sektore v tom, že oba sú obchodované na Toronto Stock Exchange v kanadských dolároch, kým HUI, XAU a GDX sú vedené v amerických dolároch, a tým sú citlivé na vplyvy meniacich sa výmenných kurzov, ak sú porovnávané s CDNX.

Analytici a komentátori odvetvia ťažby zlata vždy predpokladajú, že indexy, ktorým dominujú veľké spoločnosti, pri porovnaní so zlatom indikujú aktuálne trendy celého sektoru ťažby drahých kovov, ale tak to jednoducho nie je. V takom prípade ignorujú potenciál a tým aj cenovú výkonnosť mikro spoločností zaoberajúcich sa hľadaním, zakladaním alebo ťažbou nálezísk zlata a striebra, ktoré predstavujú viac ako 80% z celkového počtu spoločností v sektore drahých kovov. Zrovnávanie CDNX s XGD odhaľuje oveľa presnejší obrázok o tom, čo sa v skutočnosti deje najmä v odvetví ťažby zlata.

Záver:

Tak a máte to. Teraz poznáte silné a slabé miesta najobľúbenejších indexov zlatých akcií, a ktorý z nich použiť (na základe veľkosti ich trhovej kapitalizácie), ak chcete analyzovať ich vzťah so zlatými prútmi a ako porovnať výkonnosť segmentu veľkých, stredných a malých spoločností v porovnaní s mikro a nano spoločnosťami.

Nikdy sa nespoliehajte na žiadne analýzy ktoré čítate, ak neuvádzajú rozdiely ktoré sme tu rozoberali. Nie všetky indexy akcií zlata sú rovnaké. Každá má svoje slabiny. A každá hovorí svoj vlastný – a rozdielny – príbeh. 

Zdroj: munKNEE

Facebook komentár