Každý zamestnávateľ by mal vedieť, ako má efektívne jednať s rôznymi typmi osobností.

Autorka Kate Ward vo svojej najnovšej knihe “Štýl osobnosti v práci” predstavuje HRDQ model typov osobností, ktorý poukazuje na to, že jednotlivci majú „špecifické, zaužívané, ustálené vlastnosti“, ktoré predurčujú ich model správania.

Ak manažéri dokážu identifikovať typ osobnosti svojich zamestnancov, dokážu účinne predvídať, čo môžu očakávať a zároveň lepšie komunikovať so svojimi pracovníkmi.

Na základe  modelu HRDQ typov osobností, rozoznávame 4 typy osobností kancelárskych pracovníkov.

1. Direktívny. Osoby s priamym typom osobnosti majú stôl zahádzaný dokumentmi, hoci sú podľa všetkého organizovane zoradené. Je pre nich typické, že sa vzdelávajú nezávisle a sú proaktívne orientovaní a môžu vzbudzovať dojem, že sú netrpezliví alebo sa na poradách nudia.

Priame osobnosti majú tendenciu používať  výroky ako „musíš“ alebo „mal by si.“ Rozprávajú nahlas a rýchlo a svoje názory považujú za fakty. Okrem toho, títo ľudia nie sú dobrými poslucháčmi, takže pokyny im oznamujte priamo a jasne.
Títo ľudia majú neustále pocit, že sú  v zhone a majú sklon k rýchlym rozhodnutiam.

2. Energický. Energická osoba má zvyčajne na svojom pracovnom stole neporiadok, ako autorka Ward uvádza, „rozhádzané dokumenty spolu s časopismi, receptami, formulármi, knihami a inými vecami.“ Ak má váš zamestnanec túto osobnosť, znamená to, že sa radšej vzdeláva v skupine, vyhovuje mu usmerňovanie a rád sa zúčastňuje konferencií.

„Ak si všimnite, že sa zamestnanec bráni online samovzdelávaniu,  je tu možnosť, že je energickým typom osobnosti.“ uvádza autorka Ward. 

Ľudia s týmto typom osobnosti majú sklon k zveličovaniu a veľa rozprávajú. Sú veľmi vhodní v začiatkoch projektov, ale potrebujú mierne povzbudiť, aby dokončili tie rozbehnuté.

3. Ohľaduplný. Tento typ má neporiadok na pracovnom stole, avšak vedia presne, kde sa čo nachádza. Mávajú vystavené obrázky krajiniek, skupinové fotky a  iné osobné personálne veci.

Ohľaduplní ľudia uprednostňujú vzdelávanie v skupine, špeciálne na „team-buildingových“ aktivitách, a neradi  prijímajú nové spontánne projekty.

Ak si všimnete že „jeden z vašich zamestnancov vyžaduje „držanie za ručičku“, keď mu pridelíte nový projekt, je to znamenie, že má ohľaduplnú osobnosť„ ako uvádza autorka Ward.

Títo ľudia rozprávajú  pomaly a opatrne a zdráhajú sa vyjadriť svoj názor. Starostlivo počúvajú pred tým než prehovoria a zapájajú sa do veľa spoločenských rozhovorov, tzv. rečnenia.

4. Systematický. Tento typ má zvyčajne uprataný stôl bez zbytočných dokumentov, s výnimkou tých na ktorých momentálne pracuje. Každý večer si upracú pracovný stôl a nechávajú len materiál, ktorý priamo súvisí s prácou, napr. tabuľky, grafy…

Cieľavedomí ľudia radšej rozmýšľajú samostatne, nezávisle od ostatných, môžu sa brániť pracovným skupinám a sú motivovaní „deadline“ termínmi. Ich vyjadrovanie je presné, uprednostňujú zdieľanie faktov a dát pred vlastným názorom. Málo rečnia a radšej  vedú konverzácie zamerané na riešenie pracovných problémov.


Preložil: Naďa Gregorová

Zdroj: OpenForum

Facebook komentár