Otvorený list americkému ministrovi práce Thomasovi Perezovi

Vážený pán minister Perez,

zvyšovanie minimálnej mzdy je proces, ktorý spôsobí nezamestnanosť obyvateľstva s najnižšou kvalifikáciou. Čím vyššie sú mzdy, tým vyššie sú výrobné náklady. Čím vyššie sú výrobné náklady, tým vyššie sú ceny. Čím vyššie sú ceny, tým nižší je dopyt po výrobkoch a službách a tým nižší je aj počet pracovníkov podieľajúcich sa na ich výrobe. Toto sú základné ekonomické tézy, ktoré by mali byť Vám a pánovi prezidentovi dobre známe.

Je pravda, že mzdy zamestnancov, ktorým sa podarí udržať si svoje pracovné miesto, budú vyššie. Budú si užívať výhody vládou vytvoreného monopolu, ktorý z trhu vylúčil konkurenciu v podobe nezamestnaných občanov, ktorí boli ochotní a schopní pracovať za menej ako ľudia zamestnaní v tomto monopolnom systéme.

Takéto zvýšenie miezd, však spôsobí zníženie výdavkov na prácu a kapitálové statky v inej časti ekonomického systému, čo bude zákonite viesť k vyššej nezamestatnosti.

Súvisiace: Dr. Keynes (vs. Hayek ) zabil pacienta 

Tá časť nezamestnaného obyvateľstva, ktorá je pomerne kvalifikovaná, nahradí menej kvalifikovaných pracovníkov, čo v konečnom dôsledku vyústi do vzrastajúcej nezamestnanosti najmenej kvalifikovaných členov spoločnosti.
Financovanie nezamestnanosti, priamo a nepriamo zapríčinenej zvyšovaním minimálnej mzdy, si bude vyžadovať dodatočné vládne výdavky a teda vyššie dane a/alebo väčší deficit štátneho rozpočtu.

Vaša politika a politika pána prezidenta je namierená zásadne proti pracujúcim a chudobným ľuďom. Kým na jednej strane obohacuje tú časť chudobného obyvateľstva, ktorá je súčasťou vládou ochraňovaného monopolného systému, na druhej strane v značnej miere ochudobňuje ostatných členov ekonomického systému. Deje sa to prostredníctvom odoberania bohatstva, ktoré sa rovná prírastku miezd v monopolnom systéme a znižovania množstva celkovej produkcie o objem zodpovedajúci dodatočnej nezamestnanosti, ktorá vznikla pri presadzovaní danej politiky. Rast cien a daní, ktorý je výsledkom zvyšovania minimálnej mzdy, znižuje spomínané prírastky miezd a produkuje ďalších chudobných ľudí, pričom zároveň zhoršuje chudobu tých, ktorí prišli o prácu.

Navyše, čím väčšmi sa zvýši minimálna mzda, tým horšie dopady to má na chudobnú časť obyvateľstva. Na jednej strane je to kvôli tomu, že výsledná celková nezamestnanosť je vyššia, na druhej strane, ochrana, ktorú nižšia mzda poskytuje v konkurencii s vyššie platenými pracovníkmi, je tým čoraz viac narúšaná. Pri súčasnej minimálnej mzde, ktorá predstavuje 7,25$ na hodinu, sú zamestnanci zarábajúci túto sumu chránení v konkurencii so zamestnancami, ktorí sú ochotní pracovať za 8$, 9$ alebo 10$ na hodinu. Ak sa minimálna mzda zvýši na 10,10$/hod. tak, ako sa to s pánom prezidentom snažíte presadiť, a zamestnancom, ktorí doteraz dostávali 7,25$/hod., budú zamestnávatelia nútení platiť 10,10$/hod., tak o takéto pracovné miesta budú mať záujem aj ľudia, ktorí pred tým nezvažovali pracovať za minimálnu mzdu, pretože so svojou kvalifikáciou by boli schopní zarábať 8$, 9$ alebo 10$/hod. Veľa z nich sa bude o takto platenú prácu uchádzať aj preto, že budú nezamestnaní. Výsledkom bude, že zamestnanci, ktorých zručnosti nie sú na vyššej úrovni ako 7,25$/hod., budú vystavení konkurencii vzdelanejších a kvalifikovanejších pracovníkov, ktorých zručnosti by boli v danom čase ohodnotené mzdou vyššou ako 7,25$/hod. a nižšou ako 10,10$/hod. Ďašia situácia, ktorá môže nastať je, že v ekonomickom systéme jednoducho nebude priestor pre zamestnávanie ľudí s minimálnou úrovňou vzdelania a nízkou kvalifikáciou.

Súvisiace: Ako funguje FED – Bernanke tajne rozdal 16 biliónov dolárov a je to omnoho horšie

Samozrejme, od zavedenia minimálnej mzdy sa jej úroveň v priebehu niekoľkých rokov opakovane zvyšovala a aj napriek tomu je tu vždy priestor pre zamestnávanie nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Za to však vďačíme dlhšie trvajúcim obdobiam, počas ktorých nedošlo k zvyšovaniu minimálnej mzdy. Neustála inflácia a nárast objemu výdavkov a teda nárast nominálnych miezd a cien v celom ekonomickom systéme postupne znižujú rozsah, v akom minimálna mzda prevyšuje bežnú mzdu. Minimálne mzdy 30-tych a 40-tych rokov – 25 centov na hodinu a 75 centov na hodinu – už dávno nie sú aktuálne. Aby sme znížili a v konečnom dôsledku odstránili škodu spôsobenú súčasnou minimálnou mzdou, jej úroveň musí ostať nezmenená.

Životnú úroveň obyvateľstva nemožno zvýšiť svojvoľným prijímaním zákonov a nariadení stanovujúcim vyššie nominálne mzdy, ale zvyšovaním produktivity práce, vďaka ktorej sa zvýši aj ponuka tovarov a služieb. Zároveň sa tým v porovnaní so mzdami žnížia ceny, ktoré majú priestor rásť v menšej miere ako mzdy vtedy, keď množstvo peňazí a objem výdavkov v ekonomickom systéme rastú.

Ak je Vaším a prezidentovým cieľom zvýšenie životnej úrovne priemerného zamestnanca, mali by ste upustiť od Vašej snahy zvýšiť minimálnu mzdu. Namiesto toho by ste sa mali snažiť eliminovať všetky vládne kroky, ktoré potláčajú rast produktivity práce a tým aj kúpnu silu miezd.

Ak máte v úmysle zvýšiť mzdy pracovníkov, ktorí patria do najnižšej platovej triedy, mali by ste sa snažiť odstrániť všetky prekážky, ktoré obmedzujú zamestnanosť v lepšie platených povolaniach, najmä násilné uvalenie platových taríf, ktoré pôsobia ako minimálna mzda pre kvalifikovaných a polokvalifikovanýh pracovníkov. Keď dochádza k vzniku nezamestnanosti na vyššom stupni ekonomického rebríčka, platové tarify slúžia na to, aby umelo zvyšovali počet pracovníkov, ktorí medzi sebou musia súperiť na nižšom stupni ekonomického rebríčka vrátane najnižšieho stupňa, kde sú mzdy najnižšie. Pokiaľ by pracovné miesta na vyššom stupni boli schopné pohltiť viac pracovnej sily, konkurenčný tlak na najnižšom stupni by sa znížil, čo by malo za následok rast miezd.

Súvisiace články:

Všetko čo hovoríme je, aby ste dali šancu voľnému trhu

Internetový fašizmus a štátny dohľad

Odstránenie alebo aspoň značné zmiernenie legislatívy týkajúcej sa udeľovania živnostenských oprávnení by malo rovnaký efekt. Pokiaľ by viac nízkokvalifikovaných pracovníkov mohlo vykonávať povolania ako taxikár, kaderník alebo predavač hotdogov, výsledkom by bolo taktiež zníženie konkurenčného tlaku na najnižšom stupni ekonomického rebríčka a zvýšenie miezd na danom stupni.

Základnou ideou je, že na ceste za zlepšením ekonomickej situácie obyvateľstva, obzvlášť toho chudobného, by sme sa mali zamerať na väčšiu ekonomickú slobodu a nie na väčšie ekonomické zásahy.

S úctou,

George Reisman, Ph.D. 

Preložila: Miriama Tomková

Zdroj: MIses

Facebook komentár