Ak-chcu-splnil-ciel-v-oblasti-emisii-je-potrebne-znizit-spotrebu-uhlia-7-x-rychlejsie

Podľa novej správy snahy o obmedzenie globálneho otepľovania len o 1,5 stupňa Celzia prichádza k zlyhávaniu “vo všetkých oblastiach” a na dosiahnutie zmysluplnej zmeny budú potrebné zásadné zmeny vrátane oveľa rýchlejšieho odklonu od využívania uhlia slúžiaceho pre výrobu elektrickej energie.

V priebehu tohto týždňa zverejnená správa “Stav opatrení v oblasti klímy do roku 2023” poskytuje triezvy obraz výziev, ktorým čelia tvorcovia politík, ktorí sa pripravujú na samit o zmene klímy COP28, ktorý sa uskutoční koncom novembra v Dubaji v Spojených arabských emirátoch.

Podobne ako väčšina diskurzu o opatreniach v oblasti klímy, aj táto analýza sa opiera o Parížsku dohodu z roku 2015, ktorej cieľom je “obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2, najlepšie len o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou”.

Spomínaná správa vychádza z tohto cieľa 1,5 stupňa a vypracúva ciele na roky 2030 a 2050, ktoré sú s ním v súlade. Celkové zistenia sú strohé, pričom len jeden zo 42 ukazovateľov – predaj osobných automobilov na elektrický pohon – je na ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2030.

OSN už skôr uviedla, že 1,5 stupňa Celzia sa považuje za “hornú hranicu”, pokiaľ ide o zabránenie najhorším dôsledkom ohľadom zmeny klímy.

Sophie Boehmová, hlavná autorka správy a výskumná pracovníčka Inštitútu svetových zdrojov vo vyhlásení uviedla: “Celosvetové úsilie o obmedzenie otepľovania len o 1,5 °C je prinajlepšom nevýrazné.”

Boehmová dodala: “Napriek desiatkam rokov hrozivých varovaní a výziev sa našim lídrom do veľkej miery nepodarilo zmobilizovať klimatické opatrenia v potrebnom tempe a rozsahu.”

“Takéto meškanie nám ponecháva len veľmi málo ciest na zabezpečenie prijateľnej budúcnosti pre všetkých. Už nám nezostáva čas na to, aby sme sa zameriavali len na detaily.”

“Namiesto toho, v tomto desaťročí potrebujeme okamžité transformačné zmeny v každom jednom odvetví.”

Vzhľadom na uvedené skutočnosti autori správy navrhujú celý rad opatrení, ktoré je potrebné prijať, ak sa klimatické ciele majú dosiahnuť. Patria medzi ne:

  • Postupné vyraďovanie uhlia z výroby elektrickej energie sedemkrát rýchlejšie ako v súčasnosti. Správa uvádza, že to “zodpovedá odstaveniu približne 240 priemerne veľkých uhoľných elektrární (každý rok) do roku 2030”.
  • Zrýchlenie rastu veternej a solárnej energie.
  • Zrýchlenie rozširovania infraštruktúry rýchlej dopravy.
  • Osemkrát rýchlejší prechod na zdravšie a udržateľnejšie stravovanie.
  • V tomto desaťročí štyrikrát rýchlejšie znížiť ročnú mieru odlesňovania.

Ani Dasgupta, prezident a generálny riaditeľ WRI, uviedol: “Už teraz vieme, čo je potrebné urobiť, sektor po sektore, až do roku 2030.”

Dodal: “Svet dosiahol určitý pokrok – v niektorých prípadoch exponenciálny pokrok – ale celkovo zaostávame, pričom viaceré trendy sa veľmi rýchlo vyvíjajú nesprávnym smerom.”

“Bude potrebné, aby sme všetci (vlády, korporácie, mestá) prijali drastické opatrenia na prijatie systémových zmien potrebných na vytvorenie životaschopnej a prosperujúcej budúcnosti pre ľudí, prírodu a klímu.”

Varovanie OSN

Utorková správa – “Spoločné úsilie” organizácií WRI, Bezos Earth Fund, ClimateWorks Foundation, Climate Action Tracker a Organizácie Spojených národov na vysokej úrovni pre zmenu klímy – bola zverejnená v ten istý deň, keď OSN zverejnila vlastné hodnotenie súčasného stavu.

Podľa súhrnnej správy o NDC vlády po celom svete nerobia dosť na to, aby zabránili najhorším dôsledkom zmeny klímy, a musia byť aktívnejšie v snahe znížiť emisie.

Národne stanovené príspevky (NDC) označujú ciele jednotlivých krajín v oblasti znižovania emisií a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny klímy.

Všetky krajiny, ktoré sú súčasťou Parížskej dohody, majú každých päť rokov aktualizovať svoje NDC.

Ciele sa musia pravidelne zvyšovať, aby sa splnil celkový cieľ dohody, ktorým je obmedzenie globálneho otepľovania.

Simon Stiell, výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny, uviedol, že správa ukazuje, že “vlády spoločne podnikajú príliš malé kroky na odvrátenie klimatickej krízy”.

Argumentoval: “A ukazuje, prečo vlády na konferencii COP28 v Dubaji musia urobiť odvážne kroky vpred, aby sa dostali na správnu cestu,” … “To znamená, že COP28 musí byť jasným bodom obratu.”

“Vlády sa musia nielen dohodnúť na tom, aké ráznejšie opatrenia v oblasti klímy sa prijmú, ale aj začať presne ukazovať, ako ich uskutočniť.”

 

Zdroj: CNBC

Facebook komentár