Investori_sa_blizia_k_bodu_zvratu_zmeny_klimy

Žiadny investor si nemôže dovoliť ignorovať zmenu klímy. Pre globálne spoločnosti predstavuje riziko, keďže sa jedná o kritické otázky z hľadiska podnikania a pre finančný systém predstavuje systémovú výzvu. Ak sa už prejavia dôsledky zmeny klímy, bude mať čoraz väčší vplyv na všetky hospodárstva, triedy aktív a priemyselné odvetvia, či už priamo alebo nepriamo.

Bez väčšieho účinku, teda s rastom celosvetovej teploty o 4°C môžeme očakávať, že v priebehu najbližších 80 rokov odhadovaný rozsah celosvetových strát dosiahne 23 biliónov amerických dolárov. Tomu sa dá predísť, vyžaduje si však oveľa odvážnejšie a naliehavejšie kroky pri postupovaní vpred a pri prispôsobovaní sa nevyhnutnému prechodu na “čisté“ svetové hospodárstvo.

Ako guvernéri Centrálnej Banky Anglicka a Francúzska vysvetľujú: „Ak sa niektoré spoločnosti a priemyselné odvetvia nedokážu tomuto novému svetu prispôsobiť, zlyhajú.“

Súvisiace: Varovanie pre banky: Je treba riešiť aj klimatické zmeny

Je povinnosťou spoločností, aby prijali potrebné zmeny v rámci firemných stratégii. Jedná sa o veľmi zásadné otázky a príležitosti ohľadom prosperity.

Rozsiahla spolupráca významných akcionárov

To je dôvod, prečo viac ako 370 investorov so spravovanými aktívami o objeme viac ako 35 biliónov dolárov pracujú v rámci akcie Climate Action 100+ na zapojení 161 globálnych spoločností po celom svete, ktoré sú kolektívne zodpovedné za viac ako dve tretiny globálnych priemyselných emisií skleníkových plynov. Podporované piatimi sieťami investorov – AIGCC, Ceres, IGCC, IIGCC a PRI – ako partnerské organizácie, ktoré stoja za touto iniciatívou, sa jedná o jedinečný vplyv akcionárov pri práci s cieľom zabezpečiť, aby najväčší korporátni emitenti na svete zosúladili svoje obchodné stratégie s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy.

Vlastníctvo prináša zodpovednosť a investori si čoraz viac uvedomujú svoju potrebu konať. Dôležitosť riešenia rizík súvisiacich s klímou a prechodom znamená, že v súlade so zverenou zodpovednosťou sa mnohí investori pri správe majetku stávajú čoraz aktívnejšími. V tomto procese sa zavádza nová norma a zapojenie akcionárov a investorov sa začleňuje do hlavného prúdu, čím sa otvára nový front v snahe dekarbonizovať globálnu ekonomiku.

Dosiahli sa významné výsledky. Zameranie sa na otázky, ako je lobovanie, zverejňovanie informácií a odmeňovanie výkonných pracovníkov, stanovujú nové normy v oblasti správy a riadenia spoločností. Významné dohody vedené investormi, ktoré boli dosiahnuté so spoločnosťami vrátane gigantov Shell, Glencore, BP a Equinor, zmenili diskusie o dekarbonizácií vo všetkých sektoroch. Toto zapojenie pomohlo dosiahnuť množstvo významných záväzkov na dosiahnutie “čistých“ nulových emisií, a to aj od spoločností v niektorých najnáročnejších odvetviach čo sa týka dekarbonizácie.

Aj keď je táto dynamika významná, menej ako 1 z 10 spoločností zo 161 zameraných v rámci zoznamu s ohľadom na opatrenia v oblasti zmeny klímy – Climate Action 100+ v súčasnosti pracuje na obchodnej stratégii, ktorá je v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Príliš veľa spoločností realizuje len snahu o dobehnutie meškania, ale kritický nedostatok aj naďalej pretrváva. Nič z toho nie je nevyhnutne jednoduché alebo priame. Prístupy budú, samozrejme, špecifické pre jednotlivé odvetvia a spoločnosti. Čím dlhšie sa však tomuto problému budú brániť, tým väčšiemu riziku príslušné spoločnosti čelia. Výzvy sa budú spájať s tým, ako sa budú vyvíjať vpred v porovnaní so svojou konkurenciou a zabezpečia konkurenčnú výhodu a odolnosť ponúkanú s Dohodou z Paríža.

Výhody, ktoré ponúka spolupráca s investormi, sú jasné a musia sa prijať. Posilnenie správy a riadenia spoločností, zosúladenie emisií s cieľmi Parížskej dohody a zlepšenie zverejňovania finančných informácií súvisiacich s klímou pomáhajú budovať silnejšie a odolnejšie spoločnosti.

Budúcnosť klímy a návratnosť investícií, od ktorých naši príjemcovia závisia, je jednoznačne prepojená. Vieme, čo musíme dosiahnuť a nie je čas na premárnenie. Najnovšie vedecké pozorovania ukazujú, že do roku 2050 musíme globálne prejsť na čistú ekonomiku, založenú na čistých nulových emisiách.

Odkaz zo samitu OSN o klíme, konaného len nedávno bol jasný: Nejde len o nevyhnutnosť, ale aj o jednoznačnú príležitosť. Svetoví lídri, investori a spoločnosti už spolupracujú na zabezpečení toho, aby sa stala skutočnosťou. Šesťdesiatpäť krajín a EÚ sa teraz zaviazali pokračovať v rozsiahlej ekonomickej dekarbonizácii, s cieľom dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050 alebo skôr. Spojené kráľovstvo a Francúzsko už majú tieto ciele vložené do zákonov. Ostatní sa k nim budú čoraz častejšie pridávať.

Investori sa musia vyhnúť zlyhaniu

Investori objasnili, že je potrebné, aby spoločnosti, ktoré pôsobia vo všetkých odvetviach, určili, ako sú ich podniky zlučiteľné s touto uhlíkovo neutrálnou budúcnosťou. To zahŕňa predloženie čistých nulových záväzkov, ktoré sú podporené príslušnými podnikateľskými plánmi a cieľmi pokrývajúcimi tak prevádzku, ako aj parametre hodnotového reťazca, ktoré možno spoločnosti pripísať.

Súvisiace: Väčšina ekonomických prognóz má veľký nedostatok v podobe klimatických zmien

Spoločnosti, ktoré sa usilujú využiť túto príležitosť, budú investormi podporované na každom kroku. Čoraz častejšie budú konať aj v prípade, keď dozorné rady nedosiahnu zodpovednosť za správu a riadenie spoločností. Pokiaľ ide o zmenu klímy, je nemožné nekonať a investori budú čoraz viac zabezpečovať, aby sa to pochopilo.

Rovnako ako spoločnosti musia zdvojnásobiť svoj pokrok, aj investori musia naliehať na nevyhnutný prechod a využívať ho. Musí to byť širšie ako akákoľvek iná iniciatíva, s akýmikoľvek rozsahmi. Preto je širšia spolupráca kľúčová.

Prechod na čisté svetové hospodárstvo už prebieha a dokončenie tejto cesty nebolo nikdy dosiahnuteľnejšie alebo potrebnejšie. Voľba pre spoločnosti je jasná: Inovujte a prispôsobujte sa alebo budete pozadu. Je na spoločnostiach, do ktorých investujeme a na našej kolektívnej zodpovednosti ako investorov, aby sa ubezpečili, že skôr než využijú náklady na zlyhanie, využijú ponúkané výhody.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, HSBC

Facebook komentár