Investovanie už od počiatku prináša spolu s úrokovými mierami, mierami inflácie, zmenou menových kurzov a rozdielnymi manažmentmi medzi podnikmi riziko, že investícia bude stratová alebo že porastie oveľa pomalšie ako ste očakávali. Pre zníženie finančného rizika sa musíte naučiť ako správne riadiť vaše investičné portfólio. Existuje niekoľko techník efektívneho riadenia portfólia.

Kroky

1)  Oboznámte sa s rôznymi druhmi rizika. Najväčšia časť finančného rizika je kategorizovaná buď ako systematické alebo nesystematické riziko. Systematické riziko ovplyvňuje celú ekonomiku a všetky podniky v ňom; príkladom systematického rizika sú straty zapríčinené krízou; nesystematické riziká sú tie, ktoré sa medzi jednotlivými spoločnosťami alebo odvetviami líšia; týmto rizikám sa je možné úplne vyhnúť obozretným plánovaním.

  • Existuje niekoľko typov systematického rizika. Úrokové riziko je riziko, kedy zmena úrokových mier zapríčiní, že sa Vaša súčasná investícia začne vyvíjať nepriaznivo. Inflačné riziko je riziko rastu inflácie, čo zníži návratnosť investície. Riziko likvidity je spojené s „viazaním“ peňazí v dlhodobých aktívach, ktoré nie je možné ľahko predať.
  • Existujú taktiež rôzne typy nesystematického rizika. Manažérske riziko je riziko, keď zlé manažérske rozhodnutia poškodia spoločnosť, do ktorej ste investovali. Úverové riziko je riziko, že emitent dlhového nástroja (napríklad emitent dlhopisov) nebude schopný splatiť svoj dlh.

2)  Určte si mieru rizika spojenú s rôznymi investíciami. Pred znižovaním rizika musíte poznať koľko môžete z každej investície stratiť.

  • Akcie sú jedny z najriskantnejších investícií, ale zároveň poskytujú najvyššiu návratnosť.
  • Dlhopisy sú menej riskantné ako akcie. Pretože sú dlhovým nástrojom, splatenie je garantované. Úroveň rizika dlhopisu je teda závislá na platobnej schopnosti emitenta; spoločnosť s horšími úvermi je viac náchylnou na vyhlásenie platobnej neschopnosti.
  • Hotovostné investície, ako sú účty peňažného trhu, sporiace účty, alebo štátne dlhopisy. Tak ako sú tieto investície najlikvidnejšie, sú aj málo výnosné.

3)  Určte si mieru rizika, ktoré ste ochotní niesť. Pri rozhodovaní o celkovej miere rizika, je potrebné posúdiť, ako chcete použiť peniaze v budúcnosti.

  • Ak plánujete v blízkej budúcnosti vysoké výdavky (napríklad dom alebo vzdelanie) alebo pôjdete čoskoro do dôchodku, mali by ste si vybrať relatívne nízkorizikové portfólio. To pomôže zabezpečiť, že v prípade volatility na trhu Vaše investície nestratia veľa zo svojej hodnoty ešte pred ich čerpaním.
  • Ak ste mladší a investujete v dlhodobom horizonte, je vhodné viac riskovať. Dlhodobé ciele umožnia prečkať výkyvy cien akcií a neskôr realizovať vysoké výnosy.

4)  Znížte úroveň rizika portfólia jeho rozširovaním. Hlavným kľúčom k zníženiu rizika portfólia je rozdelenie peňazí medzi rôzne investičné skupiny. Vaše portfólio by malo obsahovať akcie, dlhopisy, hotovosť a možno aj iné investície ako napríklad nehnuteľnosti. Pomer rozdelenia závisí od celkového rizika, ktoré ste ochotní niesť.

  • Rozširovanie aktív chráni pred rizikom, že určité skupiny aktív sa budú vyvíjať dobre a iné naopak zle. Napríklad ak mnohí investori začnú kupovať akcie podnikov, budú ceny akcií rásť; ale títo investori budú možno predávať dlhopisy na financovanie nákupu akcií, čo zapríčiní pokles cien dlhopisov. Rozdelenie investícií medzi akcie a dlhopisy ochráni pred rizikom, že sa jedna z kategórii vyvinie zle.

5)  Znížte riziko každého druhu aktív prostredníctvom diverzifikácie. Diverzifikácia portfólia znamená kupovanie rovnakého typu aktív viacerých odlišných spoločností. To Vás ochráni pred rizikom, že sa spoločnosť alebo priemysel bude zle vyvíjať alebo skrachuje.

Napríklad, ak si kúpite akcie 30 rôznych spoločností, je nepravdepodobné, že sa bude všetkých 30 vyvíjať nepriaznivo alebo skrachujú naraz, pokiaľ nenastane pokles v celom hospodárstve. Avšak, ak ste použili rovnakú sumu peňazí na investovanie len do akcií jednej spoločnosti, v prípade zlého vývoja stiahne so sebou celé akciové portfólio.

Tipy

Mali by ste neustále prehodnocovať svoje investičné  rozhodnutia založené na vašich meniacich sa potrebách a meniacom sa trhu. Napríklad, keď budete bližšie k dôchodkovému veku zvážte vložiť vyššie percento peňazí do menej rizikových investícií.

Varovania

Trhy vo všeobecnosti neodmeňujú vysoké  rizikové zaťaženie. Investovaniu do spoločnosti so zlými manažérskymi rozhodnutiami je možné sa vyhnúť analýzou týchto rozhodnutí vopred.

Preložil: Tomáš Bugeľ

Zdroj: MSNMoney

Facebook komentár