Vysvetlenie “frontier” trhov – menej vyspelé kapitálové trhy z rozvojových krajín. Frontier trhy predstavujú krajiny s investovateľnými trhovými zásobami, ktoré sú stanovené nižšie ako tie na rozvíjajúcich sa trhoch. Frontier akciové trhy sledujú investori, ktorí hľadajú potenciálne vysoké zisky pri akceptovaní vyšších rizík spájaných s týmto typom trhov. Niektoré z rizík investovania na frontier trhoch sú politická nestabilita, slabá likvidita, nedostatočná regulácia, neštandardné finančné správy a veľké menové kolísanie. Navyše, mnohé trhy sú príliš závislé na nestálych komoditách. 

Keď som koncom roku 1980 začal investovať, rozvíjajúce sa trhy boli považované za vhodnú alebo skôr „exotickú“ investíciu. Veľa investorov už dnes pozná trhy, no vidím viac a viac investorov obracať sa na rozvíjajúce sa trhy so zámerom diverzifikovať ich portfólio. Napriek tomu rozvíjajúce sa trhy sami o sebe nie sú homogénnou zónou. Vo vnútornom svete rozvíjajúcich sa trhov veríme, že pokiaľ ide o rast, pole pôsobnosti trhov ako celku začal mať pôsobivý vývoj.

Pole pôsobnosti frontier trhov, ako napovedá ich názov, možno popísať ako „nové alebo mladšie rozvíjajúce sa“ trhy. Rozmiestnené sú v celej Ázií, Afrike, Európe a Južnej Amerike, kde sú často v oveľa nižšom stupni ekonomického rozvoja ako väčšie rozvíjajúce sa trhy a mnoho z nich sa len nedávno otvorilo pre zahraničné investície. To pomáha vysvetliť ich vysoký potenciál rastu. Novšie trhy majú obvykle viac priestoru pre rast a skúmanie rastového potenciálu uprostred prudkej svetovej nestálosti, je však povzbudzujúce že veľa investorov rozširuje svoje obzory.

Veríme, že posun v pôsobení mnohých frontier trhových mechanizmov krajín v prospech rozvíjajúcich sa trhov poskytuje týmto krajinám a ich investorom ekonomickú príležitosť. Napriek tomu je dôležité mať na zreteli, že riziká investovania do rozvíjajúcich sa trhov sú vo frontier trhoch väčšie. Prístup na kapitálové trhy je kľúčovým prvkom pre vysoký a udržateľný súkromný sektor a jeho rast. Politická neistota viedla k tomu, že tento prístup sa zdal až donedávna dlhodobo mimo dosahu pre mnoho z týchto krajín. Zatiaľ čo sa tieto krajiny posunuli dopredu, ich vlády prijali nevyhnutné opatrenia v snahe podporovať trvalý a stabilný rast, čo sú podľa môjho názoru zaujímavé dlhodobé investičné príležitosti s atraktívnym potenciálom.

V našom blogu som sa rozprával s kolegom Johanom Meyerom – senior viceprezidenta pre akciové analýzy v subsaharskej Afrike a Clausom Bornom – senior viceprezidenta  pre rozvíjajúce sa trhy v Latinskej Amerike. Podelili sa o svoje názory na frontier trhy v oblasti Afriky a Latinskej Ameriky.

Johan Meyers o Afrike

Niekoľko afrických krajín s rozvíjajúcimi sa trhmi sa zdajú byť potenciálnymi kandidátmi, ktorí sa pripoja k druhej generácii vznikajúcich trhov. Rovnako dôležitý vývoj, ktorý ohlasoval príchod investorov na rozvíjajúcich sa trhoch v roku 1980, sa uskutočňuje v niektorých častiach subsaharskej Afriky aj dnes. Rast súkromného sektoru rastie a finančné trhy sa otvárajú.

Sme pevne presvedčení,  že frontier trhy vo všeobecnosti sú teraz tam, kde bývali rozvíjajúce sa trhy pred asi 20 rokmi.

Afrika je veľmi zaujímavý  kontinent, o ktorom vie veľa žiaľ len veľmi málo ľudí. Na tomto kontinente je miliarda ľudí a veľké krajiny ako napríklad Nigéria s populáciou cez 150 milióna obyvateľov. Je to krajina, ktorej HDP sa v priebehu posledných 10 rokov zvýšilo v priemere asi o 7 až 8% za rok a je to tiež jedna z 10 najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta.

Je to krajina, ktorá  vyrába samostatne veľmi málo elektrickej energie, takže väčšinu zabezpečujú naftové generátory. Môžte si predstaviť záťaž týchto miest cez spotrebiteľov, spoločnosti a priemysel na trhu, a čo potenciál a príležitosť, ak sú v tejto infraštruktúre zrušené obmedzenia, ako to môže zlepšiť fungovanie tejto ekonomiky. Je úžasné že ekonomika dokázala s týmto typom problému rásť tak rýchlo.

Niektoré trhy ako Keňa sú obzvlášť zaujímavé. Keňa je pre nás veľmi atraktívna, pretože je na východnom pobreží kontinentu, čo je atraktívna poloha centra indických a čínskych investícií a záujmov v Afrike. Vidíme množstvo firiem zabezpečujúcich ich prevádzky v Nairobi, hlavnom meste. Organizácia spojených národov tu má impozantnú základňu, ktorú používa pre jej operácie na ostatnej časti kontinentu.

Žiaľ, sú tu tiež krajiny, ktoré stále trpia, ako Zimbabwe. Aj keď sme videli v tejto ekonomike obrovské zlepšenie, ešte stále sú potrebné niektoré politické zmeny, aby sme sa mohli skutočne začať nadchýnať nad týmito typmi trhov.

Claus Born o Latinskej Amerike

Na druhej strane Atlantiku, mnoho frontier národov Latinskej Ameriky tiež priťahuje pozornosť, najmä ich ekonomický pokrok. Tieto trhy nemôžu byť tak veľké ako brazílske, „B“ v BRIC národov (Brazília, Rusko, India a Čína), ale preukázali rast a stúpajúce bohatstvo zvyčajne spojené s viacerými pokročilejšími rozvíjajúcimi sa trhovými ekonomikami. Mnoho z nich odolalo úverovej kríze bez väčšej ujmy, a to vďaka obozretnej finančnej politike. Majú tiež potenciál ťažiť z pokračujúceho dopytu po ich prírodných zdrojoch.

Keď sa pozrieme naprieč  kontinentom začínajúc s Brazíliou, najväčšou krajinou na kontinente, budeme svedkami dramatického rastu s objavom obrovských zásob ropy, ktorá je hnacou investičnou príležitosťou. Ale to nie je jediná krajina, kde možno vidieť zmeny.

Pozrime sa na Peru. Takmer dve desaťročia majú stabilné ekonomické prostredie a táto krajina má obrovské zdroje nerastných surovín, najmä medi a zlata. V posledných rokoch je vidieť v tomto sektore mnoho investícií. Veľa ťažil aj spotrebiteľ, takže skutočne vidieť, že krajina rastie rok čo rok. 

Ďalší zaujímavý prípad je Panama. V súčasnosti je rozšírenie Panamského prieplavu v plnom prúde. Krajina má v Severnej a Južnej Amerike jedinečnú strategickú polohu. Je to vhodné centrum pre spojenie Ameriky medzi Južnou a Severnou Amerikou. Takže možno vidieť niektoré spoločnosti ťažiť z polohy, nie len z blízkosti kanálu, ale tiež z leteckého spojenia. Aj v Paname teda vidíme veľmi vzrušujúci vývoj.

Veríme, že frontier trhy môžu byť atraktívnou príležitosťou pre tri dôvody:

  1. Rastový potenciál: Videli sme rast v mnohých z týchto trhov. Keď sa pozrieme na zoznam 10 najrýchlejšie rastúcich ekonomík za posledné desaťročie, prvou je Čína, no ďalších deväť sú frontier trhy.
  2. Ocenenie: Teší nás, že sme v minulom roku našli uplatnenie na mnohých frontier trhoch.
  3. Korelácia: Keď sa pozrieme na históriu korelácie rozvíjajúcich sa a vyspelých frontier trhov, tá je skutočne veľmi nízka. Veľmi nízka je aj historická korelácia medzi odlišnými trhmi. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje v Argentíne, zdá sa, že to nemá vplyv na dianie v Nigérii alebo vo Vietname. Takže je to naozaj výhodná trieda, o ktorej si myslíme, že diverzifikácia je tu potenciálna.

Zdroj: Mark Mobius – Franklin Templeton

Preložila: Veronika Šindlerová

Facebook komentár