Elon Musk.

Elon Musk.

Kríza dôvery v banky spôsobená krachom banky Silicon Valley nevykazuje žiadne známky zmiernenia.

Táto kríza sa odráža v tlaku trhu na akcie regionálnych bánk, ktoré od 10. marca prišli o rozsiahle objemy miliárd dolárov. Vtedy prišlo k uzavretiu SVB a stala sa druhým najväčším krachom banky v histórii USA, po krachu Washington Mutual v roku 2008.

Núdzové zásahy regulačných orgánov zatiaľ nedokázali obnoviť pokoj.

Federálna agentúra pre poistenie vkladov (Federal Deposit Insurance Corp.) sa zaručila za všetky vklady SVB, dokonca aj za vklady nad 250 000 dolárov, čím bol regulačný limit odstránený.

Fed taktiež vytvoril nový úverový nástroj s názvom “Program Dlhodobého Financovania Bánk“, ktorý je určený na ochranu inštitúcií postihnutých krachom SVB.

Záchrana bánk je vylúčená

Nástroj poskytuje úvery v trvaní do jedného roka bankám, sporiteľniam, úverovým družstvám a iným oprávneným vkladovým inštitúciám, ktoré ako zábezpeku založia cenné papiere amerických štátnych dlhopisov, agentúrne dlhopisy, cenné papiere kryté hypotékami a iné kvalifikované aktíva.

Tieto aktíva budú akceptované ako kolaterál v nominálnej hodnote, čo znamená v ich pôvodnej hodnote, bez ohľadu na nárast úrokových sadzieb, zrealizovaný v priebehu posledných mesiacoch. Tieto vyššie sadzby znížili hodnotu dlhodobých dlhopisov, ktoré boli nakúpené v čase, keď boli úrokové sadzby nízke. Fed chce zabrániť tomu, aby inštitúcie boli nútené predať svoje dlhopisy s veľkými stratami.

To však stále nestačí. Investori sa naďalej obávajú nákazy a uvažujú, či regionálne banky nečakajú ďalšie nepríjemné prekvapenia. Niektoré z týchto bánk držia aj dlhopisy, ktoré nadobudli v čase, keď boli úrokové sadzby nízke. (Hodnota dlhopisov sa pohybuje nepriamo úmerne v rámci smerovania úrokových sadzieb.)

Pri nadobúdaní týchto dlhopisov banky nepodstupovali žiadne úverové riziko, pretože vyhliadky, že dlžníci – vláda USA a samosprávy – nebudú schopné splácajú svoje záväzky, boli minimálne. Niektoré banky vrátane SVB však trhové riziko riadne nezohľadňovali: Dlhopisy si ponechali aj v čase, keď úrokové sadzby rástli, čo spôsobilo pokles hodnoty dlhopisov.

Podľa mnohých odborníkov musia regulačné orgány niečo urobiť, a to čo najrýchlejšie. Otázkou je, aké opatrenie by bolo vhodné, keďže federálna vláda už vylúčila akúkoľvek myšlienku politicky citlivej záchrany, ako bola tá v roku 2008.

Spomínaná záchrana bánk v roku 2008 viedla k vyriešeniu krízy hypotekárnych úverov, ktorá bola spôsobená veľkými chybami bankového sektora a takmer spôsobila pád globálneho finančného systému. Bol a aj aktuálne sa jedná o politicky veľmi nepopulárny krok a regulačné orgány toto úsilie už nechcú zopakovať.

Práve v tomto kontexte zverejnil istý používateľ Twitteru správu, v ktorej poukázal na význam regionálnych bánk pri poskytovaní komerčných a priemyselných úverov v USA a pri financovaní obytných nehnuteľností. Používateľ dospel k záveru, že ak sa nič neurobí, ekonomika sa môže prepadnúť do depresie.

Fed musí “zastaviť kolaps regionálnych bánk”: Tweet

Používateľ poznamenal: “Ak Fed nezvládne kolaps regionálnych bánk, nastane ďalšia veľká depresia,” … “Malé/stredné banky v USA poskytujú 50 % komerčných a priemyselných úverov, 60 % úverov pre obytné nehnuteľnosti, 80 % úverov na komerčné nehnuteľnosti a 45 % spotrebiteľských úverov.”

Používateľ tento bod podporil grafmi analytikov od banky Goldman Sachs založenými na údajoch FDIC.

Musk to považoval za dostatočne alarmujúce na to, aby na to k týmto údajom prišiel s komentárom, kde na tento problém upozornil.

Miliardár varoval: “Ide o vážne riziko.”

Miliardár sa obáva, že regionálne banky sa budú zdráhať poskytovať úvery, čo zdieľali aj ďalšie vplyvné osobnosti a ekonómovia. Ak spotrebitelia a podniky budú mať sťažený prístup k úverom, mohlo by dôjsť k prudkému spomaleniu hospodárstva.

Aby sa takejto situácii predišlo, diskusia sa v súčasnosti zameriava na zvýšenie hranice, pri ktorej sú vklady garantované. Niektorí žiadajú, aby FDIC garantoval všetky vklady bez ohľadu na ich výšku. Iní tvrdia, že limit 250 000 dolárov je príliš nízky a že by sa mohol zvýšiť na 1 milión alebo dokonca 2 milióny dolárov.

Miliardár 18. marca navrhol: “FDIC musí zmeniť svoje pravidlá na neobmedzené krytie, aby sa zastavilo hromadné vyberanie vkladov z bánk, a ministerstvo financií musí prestať vydávať bankovky so smiešne vysokým výnosom, takže nemá zmysel mať peniaze na nízko úročenom bankovom ‘sporiacom’ účte,” … “Ihneď.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheStreet

Facebook komentár